Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

>

Zasijedao Savjet za konkurentnost: Ove godine fokus na četiri ključne teme za poslovni ambijent

Zasijedao Savjet za konkurentnost: Ove godine fokus na četiri ključne teme za poslovni ambijent
Datum objave: 22.03.2019 18:32 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću


   

Savjet za konkurentnost je na V sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, usvojila Plan rada Savjeta za 2019. godinu.

Na osnovu analize prethodnih iskustava i preporuka članova Savjeta odlučeno je da sjednice Savjeta budu fokusirane na unaprijed definisane ključne teme koje treba da rezultiraju pozitivnim uticajem na poslovni ambijent. Planom je predviđeno da ove godine budu održane najmanje četiri sjednice – po jedna u svakom kvartalu. Nakon današnje sjednice, na kojoj je analiziran Predlog Zakona o privrednim društvima, za II kvartal je predviđena tema Poreska politika i siva ekonomija, za III kvartal Predlog Zakona o radu i drugih akata kojima je regulisana ova oblast, dok je za IV kvartal kao tema predviđena Digitalizacija.

Savjet za konkurentnost je razmotrio Informaciju Privredne komore Crne Gore o potrebi dorade Predloga zakona o privrednim društvima. Sekretarijat Savjeta je zadužen da formira Radnu grupu za analizu stanja u oblasti registracije preduzeća. Radna grupa je zadužena da na sjednici u III kvartalu predstavi konkretno rješenje sa izvedivim akcionim planom i nosiocima koje će biti definisano u skladu sa ciljevima: pojednostavljenje procesa osnivanja biznisa, u smislu smanjenja potrebnog vremena za registraciju preduzeća i smanjenja broja koraka; omogućavanje potpune elektronske registracije; omogućavanje elektronske izmjene podataka i statusa preduzeća; poboljšanje baze podataka CRPS-a i povezivanje sa ostalim relevantnim registrima; i definisanje statusa i organizacije CRPS-a.

Predsjednik Savjeta je ocijenio, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, da je cilj doći do zakonskog rješenja koje će biti najpogodniji za dalji razvoj crnogorske ekonomije, valorizaciju potencijala i stvaranje nove vrijenosti te da u doradi ovog zakona administracija ne smije sebi dozvoliti da ignoriše ni jednu sugestiju poslovne zajednice. „Moramo u ovoj oblasti imati najbolju moguću regulativu jer donosimo zakone za novo doba u kojem ćemo biti dio evropskog i globalnog tržišta“ – rekao je predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković.

Razmotrena je Prezentacija rezultata istraživanja Bijela knjiga: Investiciona klima u Crnoj Gori, 2018. godinu koju je dostavio Savjet stranih investitora u Crnoj Gori. Ministarstvo finansija i Sekretarijat Savjeta za konkurentost su zaduženi da u saradnji sa resornim institucijama pripreme izjašnjenja na preporuke date u Bijeloj knjizi. Preporuke se odnose na efikasniju implementaciju reformi u dijelu registracije preduzeća, daljih koraka na unapređenju poreskih procedura; modernizacije rada katastarskih i notarskih službi; kao i nastavak rada na: kreiranju osnova za dalja ulaganja u infrastrukturu, mjera rasta i fleksibilnosti tržišta rada i politike unapređenja rada administracije i povećanja njene efikasnosti. Takođe je preporučeno usvajanje regulatornog okvira za javno-privatno partnerstvo i dalje uređenje fiskaliteta na lokalnom nivou.

Savjet za konkurentnost je razmotrio Ključne nalaze Izvještaja Američke privredne komore u Crnoj Gori o poslovnom ambijentu za period 2017-2018 godina. U Izvještaju, koji je predstavljen 4. marta 2019, prilikom gostovanja predsjednika Vlade u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori, navedeno je, među ostalim, da ukupna ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period 2017-2018, na skali od 1 do 1O, iznosi 6,29, što predstavlja napredak u odnosu na ocjenu iz prethodnog Izvještaja za period 2015-2016, kada je iznosila 5,57. „Potvrda unapređenja poslovnog ambijenta jeste činjenica da gotovo polovina kompanija članica koje su učestvovale u istraživanju smatraju da se poslovna klima u njihovom sektoru poboljšala, dok je u prethodnom izvještaju je samo 33% našeg članstva odgovorilo da je evidentno poboljšanje poslovnog ambijenta. Dakle, osnovni nalaz je da raste broj kompanija koje uočavaju povoljan razvoj poslovne klime, te da je poslovni ambijent unaprijeđen, ali da postoji značajan prostor za dalji napredak“ – rekao je na sjednici predstavnik Američke privredne komore u Savjetu dr Marko Miročević.

Izvještaj sadrži preporuke, među kojima, da je potrebno u najranijoj fazi uključiti predstavnike privatnog sektora u proces izrade i donošenja zakona i drugih propisa koji imaju uticaj na poslovni ambijent te stvaranje osnova za konkurentno tržište rada, u skladu sa najboljim praksama radnog zakonodavstva Evropske unije.

Predsjednik Savjeta je u okviru ove tačke dnevnog reda ocijenio da u percepciji vladavine prava najaveći izazov predstavljaju neformalna ekonomija i sivo tržište, te da u tom smislu treba odlučno nastaviti sa sprovođenjem predviđenih mjera koje već daju rezultate.

Predsjednik Marković je informisao Savjet o najnovijim ekonomskim podacima koje je u vrijeme sjednice objavio Monstat. Rast BDP-a u Crnoj Gori je u IV kvartalu 2018. iznosio 4,8%, a u cijeloj 2018. godini rast je, prema preliminarnim podacima 4,9%. Istovremeno je, naveo je predsjednik Marković, rast u EU28 iznosio 1,5%. Ispred Crne Gore su, od članica EU, Malta sa rastom 7,2% i Mađarska i Letonija sa rastom od 5,1% u IV kvartalu. Niže stope od Crne Gore u posljednjem kvartalu prošle godine imaju države regiona: Slovenija 4,1%, Sjeverna Makedonija 3,7%, Srbija 3,4% i Hrvatska 2,3%, dok BiH i Albanija nijesu objavile podatke.

„Ovo je izvanredan rezultat i potvrda da smo dobro radili. Pozivam privrednike da dio profita reinvestiraju i da otvaraju nova radna mjesta“ – zaključio je predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE