Мања слова Већа слова РСС
Питајте Владу

ПРЕДЛОГ

На основу члана 12 ст. 2 и 3 Уредбе о Влади Црне Горе ("Службени лист ЦГ", бр. 80/08, 14/17 и 28/18) и члана 27 став 1
Пословника Владе Црне Горе („Службени лист ЦГ“, бр. 3/12, 31/15, 48/17 и 62/18), Влада Црне Горе, на сједници од
_____________ године, донијела је

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ САВЈЕТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

1. Образује се Савјет за конкурентност (у даљем тексту: Савјет), у саставу:
1) министар/ка економског развоја, предсједник/ца;
2) министар/ка финансија и социјалног старања, замјеник/ца предсједника/це;
3) министар/ка капиталних инвестиција, члан;
4) министар/ка јавне управе, дигиталног друштва и медија, члан;
5) министар/ка просвјете, науке, културе и спорта, члан;
6) министар/ка пољопривреде, шумарства и водопривреде, члан;
7) министар екологије, просторног планирања и урбанизма, члан;
8) министар/ка здравља, члан;
9) представник/ца Привредне коморе Црне Горе, члан;
10) представник/ца Уније послодаваца Црне Горе, члан;
11) представник/ца Савјета страних инвеститора у Црној Гори, члан;
12) представник/ца Америчке привредне коморе у Црној Гори, члан;
13) представник/ца Монтенегро бизнис алијансе, члан;
14) представник/ца Асоцијације пословних жена Црне Горе и представник/ца Удружења предузетница Црне Горе,
ротирајући члан на годишњем нивоу;
15) представник/ца Удружења правника Црне Горе, члан;
16) предсједник/ца управног одбора Заједнице општина Црне Горе, члан;
17) извршни/а директор/ица Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД, члан;
18) директор/ица Агенције за инвестиције Црне Горе, члан;
19) савјетник/ца предсједника Владе Црне Горе за економска питања, члан;
20) савјетник/ца предсједника Владе Црне Горе за правна питања, члан;

2. Влада Црне Горе (у даљем тексту: Влада) посебном одлуком именује предсједника, замјеника предсједника и
чланове Савјета.

3. Задаци Савјета су да:

- координира активности на плану спровођења приоритетних реформских мјера дефинисаних стратешким развојним
документима, које су у функцији отклањања кључних препрека за већу конкурентност економије и бржи
привредни раст Црне Горе;
- анализира важеће прописе са аспекта њиховог утицаја на пословни амбијент и конкурентност, иницира предлагање
измјена прописа ради поједностављивања, односно брисања процедура које представљају баријеру за већу
конкурентност или престанак њиховог важења;
- предлаже Влади план структурних реформи за унапређење конкурентности економије који се припрема на
годишњем нивоу и саставни је дио Програма економских реформи и других кључних докумената економске
политике;
- прати, координира и оцјењује кључне активности органа државне управе и других надлежних органа и институција за
спровођење структурних реформи;
- учествује у изради плана за сузбијање сиве економије, унапређењу тржишта рада и запошљавања, као и свих
развојних планова релевантних за повећање конкурентности и прати њихову реализацију;
- остварује међународну сарадњу са релевантним организацијама и институцијама и размјењује искуства и добру
праксу на плану унапређења конкурентности и одрживог развоја;
- јавно промовише значај конкурентности привреде Црне Горе за њен укупан економски развој и побољшање
квалитета живота грађана;
- промовише значај дијалога између приватног и јавног сектора са циљем унапређења конкурентности и стварања
стимулативног пословног амбијента.

4. Сједнице Савјета одржавају се најмање једном у три мјесеца, а по потреби и чешће.

5. Предсједник Савјета може, по потреби, позвати на сједнице Савјета старјешине других органа државне управе,
који нијесу чланови Савјета, предсједнике Општина и старјешине локалних управа, односно представнике институција и
затражити податке, објашњења и извјештаје у вези са питањима која се односе на реализацију задатака из тачке 3
ове одлуке.

6. Савјет доноси Пословник о раду којим се уређује начин рада Савјета, као и друга питања од значаја за рад и
остваривање задатака Савјета.

7. Административно-стручне послове за потребе Савјета обављаће Секретаријат Савјета за конкурентност, који је
образован на основу Меморандума о разумијевању између Владе Црне Горе и Европске банке за обнову и
развој у погледу сарадње у циљу подршке иницијативи инвестиционе климе и управљања за Црну Гору.

8. Савјет може, ради ефикаснијег и квалитетнијег обављања задатака из тачке 3 ове одлуке, образовати радне тимове
за одређена питања из своје надлежности и ангажовати експерте за одређене области.

9. За обављање задатака из своје надлежности Савјет може да користи податке и извјештаје органа државне управе,
других надлежних органа и институција.

10. Акте Савјета потписује предсједник/ца Савјета, а по овлашћењу предсједника/це, замјеник/ца предсједника/це
Савјета.

11. Документација Савјета овјерава се печатом Владе.

12. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Савјета за конкурентност
("Службени лист ЦГ" бр. 55/17, 31/18, 70/18, 13/19, 64/19 и 27/20).

13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу ЦГ".

Број:
Подгорица, _______ 2021. године

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ

ПРЕДСЈЕДНИК,
проф. др Здравко Кривокапић