Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

PREDLOG

Na osnovu člana 12 st. 2 i 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18) i člana 27 stav 1
Poslovnika Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od
_____________ godine, donijela je

ODLUKU O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA KONKURENTNOST

1. Obrazuje se Savjet za konkurentnost (u daljem tekstu: Savjet), u sastavu:
1) ministar/ka ekonomskog razvoja, predsjednik/ca;
2) ministar/ka finansija i socijalnog staranja, zamjenik/ca predsjednika/ce;
3) ministar/ka kapitalnih investicija, član;
4) ministar/ka javne uprave, digitalnog društva i medija, član;
5) ministar/ka prosvjete, nauke, kulture i sporta, član;
6) ministar/ka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član;
7) ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, član;
8) ministar/ka zdravlja, član;
9) predstavnik/ca Privredne komore Crne Gore, član;
10) predstavnik/ca Unije poslodavaca Crne Gore, član;
11) predstavnik/ca Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, član;
12) predstavnik/ca Američke privredne komore u Crnoj Gori, član;
13) predstavnik/ca Montenegro biznis alijanse, član;
14) predstavnik/ca Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i predstavnik/ca Udruženja preduzetnica Crne Gore,
rotirajući član na godišnjem nivou;
15) predstavnik/ca Udruženja pravnika Crne Gore, član;
16) predsjednik/ca upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, član;
17) izvršni/a direktor/ica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD, član;
18) direktor/ica Agencije za investicije Crne Gore, član;
19) savjetnik/ca predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja, član;
20) savjetnik/ca predsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja, član;

2. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) posebnom odlukom imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika i
članove Savjeta.

3. Zadaci Savjeta su da:

- koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim
dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži
privredni rast Crne Gore;
- analizira važeće propise sa aspekta njihovog uticaja na poslovni ambijent i konkurentnost, inicira predlaganje
izmjena propisa radi pojednostavljivanja, odnosno brisanja procedura koje predstavljaju barijeru za veću
konkurentnost ili prestanak njihovog važenja;
- predlaže Vladi plan strukturnih reformi za unapređenje konkurentnosti ekonomije koji se priprema na
godišnjem nivou i sastavni je dio Programa ekonomskih reformi i drugih ključnih dokumenata ekonomske
politike;
- prati, koordinira i ocjenjuje ključne aktivnosti organa državne uprave i drugih nadležnih organa i institucija za
sprovođenje strukturnih reformi;
- učestvuje u izradi plana za suzbijanje sive ekonomije, unapređenju tržišta rada i zapošljavanja, kao i svih
razvojnih planova relevantnih za povećanje konkurentnosti i prati njihovu realizaciju;
- ostvaruje međunarodnu saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama i razmjenjuje iskustva i dobru
praksu na planu unapređenja konkurentnosti i održivog razvoja;
- javno promoviše značaj konkurentnosti privrede Crne Gore za njen ukupan ekonomski razvoj i poboljšanje
kvaliteta života građana;
- promoviše značaj dijaloga između privatnog i javnog sektora sa ciljem unapređenja konkurentnosti i stvaranja
stimulativnog poslovnog ambijenta.

4. Sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

5. Predsjednik Savjeta može, po potrebi, pozvati na sjednice Savjeta starješine drugih organa državne uprave,
koji nijesu članovi Savjeta, predsjednike Opština i starješine lokalnih uprava, odnosno predstavnike institucija i
zatražiti podatke, objašnjenja i izvještaje u vezi sa pitanjima koja se odnose na realizaciju zadataka iz tačke 3
ove odluke.

6. Savjet donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za rad i
ostvarivanje zadataka Savjeta.

7. Administrativno-stručne poslove za potrebe Savjeta obavljaće Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, koji je
obrazovan na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i
razvoj u pogledu saradnje u cilju podrške inicijativi investicione klime i upravljanja za Crnu Goru.

8. Savjet može, radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja zadataka iz tačke 3 ove odluke, obrazovati radne timove
za određena pitanja iz svoje nadležnosti i angažovati eksperte za određene oblasti.

9. Za obavljanje zadataka iz svoje nadležnosti Savjet može da koristi podatke i izvještaje organa državne uprave,
drugih nadležnih organa i institucija.

10. Akte Savjeta potpisuje predsjednik/ca Savjeta, a po ovlašćenju predsjednika/ce, zamjenik/ca predsjednika/ce
Savjeta.

11. Dokumentacija Savjeta ovjerava se pečatom Vlade.

12. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
("Službeni list CG" br. 55/17, 31/18, 70/18, 13/19, 64/19 i 27/20).

13. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG".

Broj:
Podgorica, _______ 2021. godine

VLADA CRNE GORE

PREDSJEDNIK,
prof. dr Zdravko Krivokapić